Annonse for GNP Energy

Av all energiproduksjon har vannkraft det største potensialet som energieffektiv kilde. Det aller mest lønnsomme er å modernisere eldre vannkraftverk. I Norge produseres 98% av energi fra fornybar energi, og majoriteten av strømmen kommer fra vannkraft. 

Innholdet er sponset av strømleverandøren GNP Energy. GNP Energy produserer ikke selv strøm, men kjøper strøm på den nordiske strømbørsen Nord Pool, og selger den videre til sluttkunden. Velger du GNP Energy kan du få opprinnelsesgaranti på strømmen din, som betyr at kraftforbruket ditt blir dekket av en tilsvarende produksjon av fornybar energi.

Ulike energikilder - fordeler og ulemper

Hvilke typer energikilder som brukes i ulike land er avhengig av hvilke naturressurser som er tilgjengelige i de forskjellige områdene. Norge er særlig godt posisjonert for utnyttelse av vannkraft, som også er den viktigste energikilden vi har her til lands.

Fossile brensler

I resten av verden er det fortsatt fossile brensler som står for majoriteten av strømproduksjonen, og da først og fremst kullkraft som utgjør nesten halvparten av verdens energiforbruk. Selv om miljøforskere er enige om at kullkraftverk er svært negativt for klimaet, har kullkraft fortsatt en viktig posisjon som global kraftleverandør.

Olje og naturgass er andre fossile brensler som brukes for å lage strøm, i tillegg til andre produkter som plast, maling, sminke og tekstiler. Naturgass anses som renere enn kull og olje fordi det ikke slipper ut like mye gifter i luften.

Kjernekraftverk

Kjernekraft havner et sted mellom fossile og fornybare kilder. Kjernekraft kan være mye mer miljøvennlig enn fossile energikilder, og er svært effektivt i produksjonen av energi. Likevel er det omdiskutert som følge av faren for stråling ved produksjon, etterlagring og ulykker.

Avfallet fra kjernekraftverk er spesielt krevende å behandle, fordi enkelte av stoffene bruker flere tusen år på å brytes ned.

Fornybare energikilder

At en kilde er fornybar betyr at den ikke kan tømmes, slik som begrensede naturressurser. Nesten alle fornybare kilder stammer fra solenergi, inkludert vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og saltkraft.

Solenergi

Solenergien i seg selv utvinnes ved bruk av solcellepaneler eller varmekraftverk. Solkraft er et svært godt miljøvalg fordi det ikke forurenser, og er relativt jevnt fordelt over hele jorda. Mengden solenergi som treffer kloden i løpet av 40 minutter, er større enn all energi verdens befolkning trenger på ett år.

Vannkraft

Vannkraft utnyttes ved at man leder vann gjennom en turbin, som setter en generator i bevegelse. Dette er den viktigste energikilden vi har i Norge. I tillegg brukes bølgekraft og tidevannskraft i strømproduksjon.

Vindkraft

For å utnytte vindkraft effektivt kreves det svært mange vindmøller over et stort område. Vindkraftverk krever derfor mye tid og ressurser for å bygges og vedlikeholdes, og har også stor innvirkning på nærmiljøet. Det arbeides derfor i økende grad med innovative løsninger for vindparker på det åpne havet. Equinor arbeider for øyeblikket med utbyggingen av verdens største flytende vindpark utenfor kysten av Skottland.

Bioenergi

Bioenergi hevdes å være utslippsnøytral, og kan derfor potensielt erstatte fossilt brensel i fremtiden. Dette er energi som dannes i pågående biologiske prosesser, som for eksempel metangass fra søppelfyllinger, avfall fra treindustrien og husdyrgjødsel. Gassen som dannes kan fanges opp, renses og brukes til energiproduksjon.

Hva er mest energieffektivt?

Det er altså både fordeler og ulemper med de aller fleste kilder til energi, og det finnes en rekke verktøy for å måle energieffektivitet. Et av disse er EROI (Energy Return on Investment).

EROI måler forholdet mellom total energiproduksjon i hele kraftverkets levetid, og energien som kreves for å bygge, vedlikeholde og drifte anlegget. En høy score indikerer god miljøytelse.

All energiproduksjon etterlater klimaavtrykk, også utvinning av fornybare kilder som fosser og elvestryk. Ved å bruke EROI er det enklere å gjøre en objektiv sammenligning av ulike teknologier.

Vannkraft scorer høyest på EROI

Beregninger med EROI viser at vannkraftverk produserer mellom 50 og 500 ganger energi i løpet av sin levetid, målt i forhold til hva det kreves for å bygge, transportere materialer og drifte anlegget. Dette gir vannkraft en solid ledelse over teknologien på andreplass, nemlig vindkraft.

Et vindkraftverk har “bare” en EROI på 4-30 ganger, som til tross for sammenligningen ikke er en dårlig score. Termiske energikilder som biomasse, gass og kull har en EROI på 2-5.

Andre kraftverk

For et vindkraftverk eller solkraftverk er den forventede levetiden på omtrent 25 år. Termiske kraftverk har en nominell levetid på 30-40 år, og det kreves svært mye energi for å utvinne, behandle og transportere råmaterialet til elektrisitetsproduksjon, for ikke å glemme håndteringen av avfallet.

Modernisering mest effektivt

Vannkraftverk scorer høyest på EROI, og det aller mest energieffektive er å modernisere gamle kraftverk. Dette er en av årsakene til at vannkraftverk har såpass høy EROI.

En annen årsak til at vannkraft scorer så høyt, er at produksjonen er basert på storskalateknologi. Anleggene har en lang levetid på minst 70 år, og så fort infrastrukturen er etablert kommer råvarene “gratis”.

Hva er ikke med i EROI-beregningen?

Til tross for at EROI er et godt verktøy for å beregne energieffektivitet, er det visse faktorer som ikke tas med i beregningen. Noen eksempler er tap av biologisk mangfold, klimagassutslipp og kvalitet på sluttproduktet. I tillegg tar ikke EROI høyde for energipotensialet som går tapt gjennom varmetap når råenergien konverteres til termisk energi. Dette kan være på mellom 40 og 60%.

Hva er best?

Selv om vannkraftverk objektivt sett er mest miljøvennlig, er det ikke alltid sikkert at det er det beste valget. Ingeniører og utbyggere bruker gjerne en kombinasjon av verktøy som samlet viser energieffektiviteten til de ulike teknologiene, målt gjennom hele forsyningskjeden for strømproduksjon. Noen slike verktøy er Net Energy Ratio (NER) og Cumulative Energy Demand (CED).

I tillegg bør man også se på andre miljøindikatorer i en større sammenheng, som for eksempel hvordan kraftverket påvirker det lokale samfunnet og økonomien. Samlet vil alle disse faktorene avgjøre hvilken teknologi som er best egnet for et gitt område.

Om GNP Energy

GNP Energy er en uavhengig strømleverandør med drift i alle de nordiske landene. Velger du GNP Energy som din strømleverandør, er du med på å utfordre gigantene i bransjen. Hver eneste dag arbeider selskapet for å presse prisene ned, heve standarden på kundeservice og gi forutsigbarhet til sine kunder. 

 

GNP Energy opererer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og har hovedkontor i vakre Sandefjord. 

 

Følg oss på Facebook